Artikel 1: Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn geldig voor alle aanbiedingen en overeenkomsten met ICTEC betreffende de verkoop en levering van alle door ICTEC gevoerde producten en/of diensten, waaronder websites bouwen en onderhouden, computerconfiguraties, componenten, randapparatuur, software, reparatie en onderhoud van computerconfiguraties en alle eventueel daarmee verband houdende producten en/of diensten. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarde dienen schriftelijk met ICTEC overeengekomen te worden.
1.2 De toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden, waarop de klant zich wil beroepen, wordt door ICTEC expliciet van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
1.3 Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden uitsluitend wanneer deze schriftelijk zijn overeengekomen.
1.4 Een exemplaar van deze voorwaarden is kosteloos verkrijgbaar bij ICTEC. ICTEC behoudt zich het recht voor deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.

 Artikel 2: Offertes en bestelling
2.1 Alle offertes van ICTEC, in welke vorm ook, zijn steeds vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt, tenzij anders is overeengekomen.
2.2 Geringe afwijkingen in de door ICTEC verstrekte gegevens inzake afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren en gegevens met betrekking tot de toepasbaarheid van de apparatuur voor nieuwe technologieën in prijslijsten, folders en brochures zijn toelaatbaar voor zover zij niet uitmonden in een door ICTEC te verrichten wezenlijke andere prestatie. ICTEC behoudt zich nadrukkelijk het recht voor, met inachtneming van het bovenstaande, veranderingen en verbeteringen aan te brengen ten opzichte van de verstrekte gegevens, die dienstig zijn aan de technische vooruitgang. De klant kan hier echter geen rechten aan ontlenen.
2.3 ICTEC behoudt zich het recht voor om bestellingen en/of opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren.

 Artikel 3: Overeenkomsten
3.1 Een overeenkomst komt tot stand nadat ICTEC een opdracht schriftelijk dan wel per email heeft bevestigd of nadat ICTEC met de uitvoering van de opdracht is begonnen. Automatisch verzonden e-mails dan wel automatisch verwerkte internetpagina’s gelden echter niet als bevestiging. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de afnemer binnen twee werkdagen schriftelijk bezwaar maakt.
3.2 Voor diensten/leveringen waarvoor in verband met de aard en/of omvang geen opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging, welke wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.3 Abonnementen voor websiteonderhoud gelden voor de duur van een kalenderjaar en starten op de dag dat het verschuldigde bedrag bij ICTEC is bijgeschreven. Een maand voor het verstrijken van het abonnementjaar, ontvangt de afnemer een schriftelijk bericht voor verlenging. Ook bij verlenging geldt dat de datum van ontvangst van het verschuldigde bedrag bij ICTEC de startdatum is van het nieuwe abonnementjaar.
3.3 Aanvullingen en wijzigingen op de overeenkomst binden ICTEC niet, tenzij deze door ICTEC schriftelijk zijn bevestigd.
3.4 ICTEC is bevoegd, indien hij dit noodzakelijk of wenselijk acht, voor een juiste uitvoering van de aan haar verstrekte opdrachten derden in te schakelen. De kosten hiervan zullen aan de afnemer worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

 Artikel 4: Annulering en wijziging
4.1 Voor annulering van een opdracht is onze toestemming vereist. Bij annulering van een aan ons verstrekte opdracht zijn alle door ons ter zake van die opdracht gemaakte kosten voor rekening van de opdrachtgever, met dien verstande dat de opdrachtgever in ieder geval gehouden is ter zake van annuleringskosten minimaal 20% der hoofdsom aan ons te voldoen in geval van speciaal voor opdrachtgever bestelde producten en minimaal 10% in geval van andere producten, zonder dat wij gehouden zijn aan te tonen dat gemelde kosten daadwerkelijk door ons zijn gemaakt.
4.2 Het bepaalde in het voorgaande artikel geldt onverminderd ons recht op vergoeding wegens winstderving komende van de overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schade.
4.3 Indien ICTEC door overmacht of andere omstandigheden buiten zijn macht om wordt verhinderd om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, is hij gerechtigd, ter zijne keuze, de uitvoering op te schorten totdat de overmacht of die omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door een aan de opdrachtgever gerichte brief ontbonden te verklaren, zonder aan enige schadevergoeding gehouden te zijn.
4.4 Restitutie van reeds betaalde abonnementen op onderhoud en/of service is onder geen enkele omstandigheid mogelijk.

 Artikel 5: Prijs
5.1 Behoudens in het geval van contante verkoop of zending onder rembours, dient de betaling van de door ICTEC geleverde goederen en/of diensten te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 21 dagen na de factuurdatum is de klant die in gebreke blijft met tijdige betaling, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim en is hij over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand geldt. Verder is ICTEC bij deze gerechtigd het door de klant verschuldigde bedrag te verhogen met (buiten) gerechtelijke invorderingskosten, die van advocaten, deurwaarders, interne kosten etc. daaronder begrepen. Worden deze kosten niet tijdig voldaan, dan zullen die, vooruitlopend op de vaststelling van de werkelijke kosten, voorlopig worden bepaald op een bedrag van 15% van de onbetaalde factuur, met een minimum van € 200,–.
5.2 Door de klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
5.3 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
5.4 Ingeval van een verhoging van een of meer van de kostprijsfactoren voor vervoer en bezorging zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen (bijvoorbeeld: verhoging van rechten, accijnzen etc.) dan behouden wij ons het recht voor om het prijsverschil aan de opdrachtgever door te berekenen, een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld.
5.5 Eventuele kortingen worden per transactie verleend en geven geen enkel recht op die kortingen bij volgende transacties.

 Artikel 6: Risico
6.1 De goederen zijn en reizen voor risico van de klant af vestiging ICTEC.
6.2 ICTEC is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.

 Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud
7.1 ICTEC behoudt zich de eigendom voor alle door haar geleverde goederen tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door ICTEC aan de klant geleverde of nog te leveren goederen, alsmede van eventuele vorderingen voor door ICTEC ten behoeve van de klant in het kader van de levering van goederen verrichtten of nog te verrichten werkzaamheden en of diensten en hetgeen ICTEC van de klant te vorderen mocht hebben wegens een tekortkoming van de klant in de nakoming van de tussen ICTEC en de klant gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en boeten.

 Artikel 8: Aflevering en reclames
8.1 Opgaven van levertijden zijn bij benadering, tenzij anders is overeengekomen. Behoudens opzet of grove schuld is ICTEC voor overschrijding nimmer aansprakelijk.
8.2 Reclames over deugdelijke of onvolledige levering dienen door de klant binnen 5 dagen na ontvangst van de goederen, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar te worden gemaakt aan ICTEC.
8.3 De klant is niet gerechtigd om op grond van reclames de betaling op te schorten.

 Artikel 9: Garantie
9.1 ICTEC verleent ten aanzien van het geleverde een zogenaamde ‘carry-in’- garantie op fabricage- en materiaalfouten, met uitzondering van toetsenborden, muizen, joysticks, batterijen en accu’s van draagbare computers alsmede verbruiksmaterialen zoals papier, cartridges en verwisselbare informatiedragers e.d. of het verlies van informatie van de apparatuur van de bij de apparatuur geleverde magnetische informatiedragers.
9.2 Een uitzondering op 9.1 vormen TFT monitoren met 1 of 2 defecte pixels. Deze komen niet in aanmerking voor garantie, tenzij bij de bestelling de zogenaamde “Nul dode pixels garantie” is afgenomen.
9.3 De garantie voor de producten van ICTEC die zijn voorzien van fabrieksmatig aangebrachte serienummers, strekt tot kosteloze reparatie, indien binnen 12 maanden na datum van aankoop door ICTEC een fabricage- of materiaalfout wordt geconstateerd. Indien zich binnen 8 dagen na aankoop een ernstige hardwarestoring voordoet, kan de apparatuur, na overleg met en bij het verkooppunt, worden geruild en geretourneerd met volledige teruggave van het aankoop bedrag. Één en ander geschiedt slechts wanneer het defecte product in originele verpakking en compleet wordt geretourneerd.
9.4 Met betrekking tot producten van derden is ICTEC tot geen verdere garantie gehouden dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent.
9.5 Door reparatie en/of vervanging gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen. Op de reparaties zelf wordt echter een garantie gegevens met een tijdsduur van 30 dagen.
9.6 Wanneer er sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerd aansluiten, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerking van vocht of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van ICTEC liggen, komt de garantie te vervallen. De garantie strekt zich te nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade doordat de koper zelf wijzigingen of reparaties aan de producten verricht of doet verrichten dan wel indien de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor deze zijn bestemd, dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden. Ingeval “virussen” worden geconstateerd, behoudt ICTEC zich het recht voor deze te verwijderen en de daarmee gemoeide kosten in rekening te brengen.
9.7 ICTEC is tot geen andere garantie gehouden dan in dit artikel bepaald.

Artikel 10: Toepasselijkheid
10.1 Deze voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht indien de offertes, bestellingen en/of leveranties vanuit en/of in Nederland zijn gemaakt respectievelijk worden verricht.
10.2 Met inachtneming van art. 100 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, worden alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met een tussen ICTEC en haar afnemer gesloten overeenkomst bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter te Alkmaar, met dien verstande ICTEC het recht behoudt ieder geschil aanhangig te maken bij de rechter die bevoegd is in de woonplaats van de afnemer

 Artikel 11: Software
11.1 Voor de levering van software gelden de bij de informatiedrager (bijvoorbeeld CD-ROM) gevoegde licentie- of andere voorwaarden van de producent. Door opening van de op de informatiedrager aangebrachte verzegeling erkent de koper uitdrukkelijk voornoemde voorwaarden. De koper, die de toepasselijkheid van voornoemde voorwaarden niet erkent, heeft het recht de verzegelde informatiedrager te retourneren, welk recht binnen 8 dagen na ontvangst van de software door de koper schriftelijk moet worden uitgeoefend.

 Artikel 12: Overige Bepalingen
12.1 In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.
12.2 De koper van goederen van ICTEC in Nederland geeft toestemming voor registeren en gebruiken van zijn persoonlijke gegevens, in de zin van de Nederlandse Wet Persoonsregistraties, welke ICTEC in de normale uitoefening van haar bedrijf heeft verkregen, voor eigen gebruik van ICTEC.